Home

Hippokrates psychologie

Hippokratés z Kósu (460 př. n. l., Kós - ca 370 př. n. l., Larisa v Thessálii) řecky ῾Ιπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku, považovaný za zakladatele lékařské vědy.Jeho jméno je spojováno s textem obsahujícím základní etické principy lékařského povolání (tzv. Hippokratova přísah Psychologie existovala jako součást filozofie již od jejího počátku. Již řecký filozof a lékař Hippokrates (460-370 př.n.l) položil základní kameny psychologie temperamentu, když definoval 4 základní tělní tekutiny: sanquis (krev), cholé (žluč), melancholé (černá žluč) a flegma (sliz) Hippokrates vycházel z představy o čtyřech tělesných šťávách (humorech), Plháková, Alena: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2004. Hippocrates was the first physician to treat diseases as the result of living habits rather than a punishment by the gods Aristoteles bývá označován za předchůdce vědecké psychologie, která se začala rozvíjet o více než dva tisíce let později. Řecká medicína Za nejznámějšího představitele v poznávání člověka je považován řecký lékař, pokládaný za zakladatele lékařské školy, HIPPOKRATES (460- 370 př. n.

Hippokratés - Wikipedi

Psychologie jako věda vznikla v roce 1879, kdy Wundt založil první psychologickou laboratoř v Liu. Vědomí - umožňuje člověku vytyčovat si cíle, plánovat a kontrolovat průběh činnosti. - Hippokrates, Pavlov, piknik, astenik, atletik - Kretschmer, extrovert, introvert, stabilní, labilní - Eysenek Temperament (lat. temperare = mísit) znamená souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí - tj. mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty - a zahrnuje i tendenci měnit nálady Klasické typy temperamentů vytvořil Hippokrates. Ten se domníval, že poměr čtyř tělesných tekutin určuje reakce na okolí. Jednalo se o krev - sanguis; žluč - cholé; černá žluč - melan -cholé; sliz - phlegma. Tuto teorii zdokonalil Galénos, později pak Jung, Eynseck či Pavlov. Známe tedy 4 typy temperamentů

Zakladatelé psychologie, Wund

 1. Milí čtenáři, dnešní osobností je starověký lékař, předchůdce a zakladatel vědecké medicíny, Hippokratés. Jak už je naším zvykem, i dnes se zaměříme především na to, čím nás může tento antický velikán obohatit a co se od něj můžeme naučit
 2. Psychologie handicapu Hippokrates Existují nevyléčitelné nemoci, neexistuje nevyléčitelný člověk nebo osobnost. (?) Všechny děti mají někdy speciální potřeby. Naše děti mají většinou potřeby normální
 3. Hippokrates se narodil někdy kolem roku 460 př.n.l. a zemřel přibližně v roce 377 př.n.l. Jeho rodištěm byl s největší pravděpodobností ostrov Kós, či některý jiný z dodekanézských ostrovů. To je asi tak vše, co o jeho skutečném životě víme
 4. Eid des Hippokrates - Videovortrag mit einigen Gedanken und Überlegungen http://wiki.yoga-vidya.de/Eid_des_Hippokrates. Lausche einigen Infos zum Thema Eid d..
 5. Hippokrates hlásal, že v těle máme čtyři šťávy a každá z nich má svůj typický charakter. On nemyslel jenom šťávy, ale chápal je také jako určité principy, vlastnosti. Podle toho, která šťáva u člověka převažuje, projevuje se u něj určitý temperament, tedy jakési základní naladění
 6. Psychologie temperamentu. Tereza Bureš ová Hippokrates Rozpracoval teorii o převaze tělních tekutin v těle. Hippokratovo rozdělení typologie se stalo základem prací dal ších psychologů a psychiatrů. Krev sangvinik Emočně stabilní extravert.
 7. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr vorbeischaut! Ich studiere im 6. Semester Psychologie und dachte, den ein oder anderen von Euch könnte das Studium interess..

Hippokrates psychologie již řecký filozof a lékař

Wiki > Kabinet > Učební texty > Psychologie pro střední školy > Osobnost 2. - temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu. Přidat do kolekce - Hippokrates - člověk se chová podle toho, která tekutina v těle převládá Antický lékař Hippokrates pak na základě této myšlenky sestavil první typologii osobnosti - konkrétně rozlišil 4 typy osobností: Sangvinik (převaha krve) Sangvinik představuje prototyp vyrovnaného člověka - emočně je stabilní, rád chodí mezi lidi (je tzv. extrovertní). Vyznačuje se optimismem a společenskostí

Historie vzniku psychologie - Publi

Temperament (z lat. temperamentum, řec.krasis = správné mísení, poměr) označuje povahové vlastnosti jedince. Jde o charakteristický způsob reagování, chování, prožívání a jednání osobnosti. Subjektivně příznačný způsob, proces a styl vyrovnávání se s dynamickými změnami vnějšího a vnitřního prostředí Hippokrates učil, že nemoc je poruchou rovnováhy čtyř základních tělesných šťáv, kterými jsou krev (sanquis), hlen (phlegma), žluč (cholé) a černá žluč (mélancholé), což mohou způsobit jak vlivy vnitřní, tak vnější. Psychologie.cz je společným dílem..

Psychologie má dlouhou minulost ,ale. krátký konec. krátkou historii. krátký začátek. Základní kameny temperamentu položil. Aristoteles. Hippokrates. Sokrates. Kdo založil psychologii jako samostatnou vědní disciplínu? Wundt. Freud. James. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blo Teorie čtyř humorů, Hippokrates Psychologie je jednou z nejmladších věd, ale to neznamená, že nebyla vyvinuta po celá staletí, ani tisíciletí. Ve skutečnosti některé z velkých otázek, které se snaží odpovědět, začaly vytvářet teorie před více než 2000 lety Hippokrates - pokud mysleni v mozku,jak je mozne ze někdo je dusevne nemocny? Humanistická psychologie: nejdůležitějším kritériem v tomto druhu terapií je dobrý vztah mezi terapeutem a klientem, protože klient je největší odborník na své pocity. Tento směr je tedy zaměřen nejvíce na terapii a léčení problémů Hippokrates. Vysvětlení duševních poruchy se zaměřovalo na organický původ. Hippokrates. tvrdil, že duševní nemoci vznikají poruchou mozku, hledal anatomické příčiny, vliv nerovnováhy tělesných tekutin; traktát O božské nemoci - epilepsie má podle něj nadpřirozené příčiny

HIPPOKRATES ZEITSCHRIFT FÜR EINHEITSBESTREBUNGEN DER GEGENWARTSMEDIZIN HERAUSGEBER: PROF. DR. GEORG HONIGMANN SONDERDRUCK aus Heft 4 und 5 des 2. Jahrgangs HIPPOKRATES - VERLAG GmbH / STUTTGART-LEIPZIG. PSYCHOLOGIE, BIOLOGIE UND NEUROSE (HYSTERIE) (nebst klinischen Beiträgen zu örtlichen hysteriformen Symptomen) Von C. v. Monako Hippokrates, Galenos, I. P. Pavlov H. Remplein: Temperament je relativní konstatnta osobního zabarvení prožitků a formy prožitků, jakož i osobní způsob reagování a pohybu Temperament Vlastnosti N Tuto teorii vypracoval starořecký filozof a lékař HIPPOKRATES (460-370 př. n. l. - 5. stol. př. n. l.) a upravil ji římský lékař GALÉNOS z Pergamu (129-200 n. l. - 2. stol. n. l.).Duševní jevy, afekty, vlastnosti, poruchy a zvláštnosti byly vysvětlovány jako důsledek určitého poměru jednotlivých materiálních složek ve směsi pod hlavičkou ESGO (Evroá společnost gynekologické onkologie) a ENGAGe (Evroá pacientská organizace), ve spolupráci s Nadačním fondem Hippokrates, vznikla unikátní série edukačních letáků pro onkogynekologické pacientky Hippokrates (asi 460 - 370 př. n. l.) byl lékař starověkého Řecka. Byl pokládaný za otce lékařství. Jeho spisy Corpus Hippocraticum se staly základem středověkého lékařství. Přisuzuje se mu autorství lékařské přísahy - tzv

 1. Hippokrates obhajoval mezi jiným tyto dvě zásady: 1. Příroda léčí nemoci. 2. Nedokážeš-li vyléčit pacienta potravou, ponech léky v chemikově nádobě. Jeho výrok kontrastuje s dnešní realitou, jak mnozí pacienti přistupují ke svému zdravotnímu problému a léčení
 2. 02 Psychologie osobnosti. Osobnost - celek duševního života; každý člověk - souhrn vlastností, stavů, návyků, postojů ← tvoří celistvou strukturu, individualitu člověka. Skladba osobnosti. 1) vlastnosti. dynamické (temperament) konstituční (tělesné) - dědičné, vrozené, získané.
 3. HIPPOKRATES - 5. stol. před n. l. sangvinik, flegmatik, melancholik, cholerik. vytvořil na základě dlouhodobých pozorování čisté typy jsou extrémní případy daného kontinua vlastnost
 4. Druhy temperamentu a jejich vlastnosti byly poprvé představeny ve starověku. Pozorováním chování jednotlivého pacienta, lékař Hippokrates pokusila vysvětlit procesy probíhající v lidském těle. Hippocrates je považován za člověka, který z vědeckého pohledu nejprve zvažoval typy temperamentu člověka

Vývoj psychologie. Naivní představy. Animismus. Totemismus. Fetišismus. Magie. První náboženství. Indie, Čína, Řecko, Egypt. Psychologické názory v. > Psychologie > Filosofie zdrav Hippokrates, Galénos) a ani v moderní vědě není jeho význam opomíjen (např. Jung, Pavlov). Temperament je do značné míry vrozený a má co do činění především s vývojem nervové soustavy a mozku. V rodové linii nebývá většinou obtížné nalézt více jedinců s podobnými.

Na co Hippokrates nemyslel. 13. února 1999 který na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vede oddělení psychologie, psychoterapie a psychosomatiky. I pacienti, kteří by se nejradši o své nemoci vůbec nebavili, dokonce i ti, kteří nejsou v nejlepším psychickém stavu, by však podle něj měli přijmout základní. Citáty Sigmund Freud Objevte zajímavé a ověřené citáty · Sigmund Freud byl lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Narodi

V současné psychologii se pojmem temperament označují vrozené rysy osobnosti, které mají biologický základ a říkají, jak se budeme chovat či prožívat věci, které se nám dějí.Jsou tedy spontánní, a proto téměř neovlivnitelné výchovou a do značné míry ani vůlí. Liší se tak od charakteru, který je vědomou reflexí sebe sama - Hippokrates rozdělil psychologické osobnosti podle tělních tekutin: sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik - rozvoj psychologie jako samostatné vědy od 2. pol. 19. stol. - vznik psychologie jako vědy se datuje roku 1879 podle vzniku 1. psychologické laboratoře v Německu v Liu, zakladatelem je německý filosof Wilhelm Wund

Déjà vu si mnoho lidí spojuje se střípky z minulých životů, ve skutečnosti je to ale jinak. Vědci zjistili, co všechno o vás a vašem mozku tento zvláštní jev vypovídá. Zjistěte, co je vlastně déjà vu Úvod do psychologie II. Psychologie ø 55.3% / 6291 × vyzkoušeno; Úvod do psychologie III. Psychologie ø 64.5% / 5839 × vyzkoušeno; Psychologie - základy Psychologie ø 67.8% / 27888 × vyzkoušeno; Přehled psychologie Psychologie ø 80.9% / 11553 × vyzkoušeno; Psychologie(2.) Psychologie ø 68.9% / 6478 × vyzkoušeno; Psychologie. Téma/žánr: aplikovaná psychologie - obchodní komunikace - management konfliktů - asertivita - zvládání stresu - rekvalifikační kurzy - dotekové profese - doteková řemesla, Počet stran: 168, Cena: 174 Kč, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: Poznán

Temperament - Wikipedi

Psychologie osobnosti se zabývá procesem utváření a zákonitostmi duševního života, který se projevuje v individuálních vlastnostech osobnosti a charakteru její činnosti. Psychologie osobnosti zkoumá: všechny obecné znaky lidského individua jeho historicky konkrétní znaky zcela individuální znaky vyplývající ze životní. Otázky Mgr SZZ z psychologie osobnosti. 1) Psychologie osobnosti (vznik a vývoj disciplíny, místo psychologie osobnosti v systému psychologických disciplín, definice osobnosti a přístupy k jejímu vymezování, vztah k blízkým pojmům). Hippokrates, Kretschmer, Sheldon, Pavlov, Haymans-Wiersma, Eysenck, Thomas-Chessová-Birch.

hypokrates. 60 let, Frýdek Místek. 19.září 2014 15:08. VŠ 59/172/70 mladšího vzhledu, aktívní, pohodář, vtipálek, spolehlivý, sportovní, prý hodný. Psychologie je věda zkoumající zákonitosti psychiky dospělého člověka žijícího v podmínkách naší civilizace. Je obecnou vědou o lidském prožívání a chování, chce jim porozumět a případně je předvídat a formovat. Název této vědy vznikl ve starověkém Řecku: psyché (duše) + logos (slovo), tedy. XMind is the most professional and popular mind mapping tool. Millions of people use XMind to clarify thinking, manage complex information, brainstorming, get work organized, remote and work from home WFH

Temperament: Sangvinik, Melancholik, Cholerik, Flegmatik

Okruhy ke SZZ z psychologie pro obor Sociální pedagogika 1. Psychologie jako věda (vznik, předmět studia, klasifikace psychologických disciplín - teoretické a aplikované o psychologie) současné psychologické přístupy a směry, hlavní představitelé 2. Determinace lidské psychiky (nativistické teorie, environmentalismus Psychologie. Hlavním zájmem psychologa je duševní a emocionální pohoda. Skrze prověřené terapeutické postupy a poradenství psycholog pomáhá pacientovi porozumět jeho emocím a podporuje ho za účelem zlepšení jeho vztahů a kvality života Stejně jako Hippokrates definoval 4 typy osobnosti - flegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik, které již jistě znáte (a v tomto kurzu se již nebudou probírat), tak psychologie také definuje 4 komunikační typy s kterými se seznámíte pro skutečnou použitelnost. Každý je jiný a každý z nich má své slabiny a silné stránky.. Přijímací test vzor (PSYCHOLOGIE, BIOLOGIE, PRVNÍ POMOC) Počet otázek 15 Správná je vždy jen jedna z nabízených možností. Na zpracování testu má uchazeč 30 minut. PSYCHOLOGIE 1. Které potřeby stojí na nejvyšším místě hierarchie potřeb A. H. Maslowa? a) potřeba seberealizace, sebeaktualizace b) potřeba úcty, uznán Temperament (anglicky Temperament) člověka se projevuje se intenzitou a dynamikou jeho reakcí, jeho chováním a prožíváním životních situací.Temperament je převážně vrozená složka osobnosti - tedy sada povahových vlastností jedince. Průběhu života lze temperament do určité míry měnit a ovládat. Rozdělení temperamentu lidí, tedy typologií temperamentu je více

[Osobnost] Hippokratés - Antický lékař, který vnesl etiku

Hippokrates: Příběh prvního skutečného lékaře - VTM

 1. Moderní psychologie definuje hysterii jako psychický stav s nestabilní emotivitou (citlivostí), se sklonem k primitivním reakcím, s pocitem neuspokojení a vnitřního napětí, který nutí nemocného, aby se tohoto nesnesitelného napětí zbavil. Hysterii jako první popsal otec medicíny, lékař Hippokrates. Jsou o ní.
 2. Přístupy v psychologii a psychologické směry Prezentaci připravili: Feix Radek Čepčářová Alena Doležalová Monik
 3. Psycholog David Kolb poprvé popsal svou teorii stylů učení v roce 1984.Podle Kolba učení zahrnuje získání abstraktních konceptů, které lze aplikovat pružně v různých situacích
 4. Pokud máte chytrý telefon s operačním systémem Windows Phone, tak si tento test temperamentu také můžete zdarma stáhnout do vašeho telefonu

Eid des Hippokrates - YouTub

Hippokrates dělil osobnosti podle převažujících tekutinách v těle (krev, hlen, žlutá a černá žluč): • Sangvinik - krev, vyrovnaný, veselý, ale emočně a názorově nestálý • Melancholik - černá žluč, přecitlivělý • Cholerik - žluč, vznětlivý, ale spolehlivý a stálý • Flegmatik - hlen, vyrovnaný, lhostejn Partneři | Obecná a vývojová psychologie | Testy vědomostí zdarma | Test paměti a IQ v akci | Obsahy knížek, recenze | Psychotest vyhoření zdarma | Jak jednat se sebevrahem | Elektrošoky | Příznaky schizofrenie | Dopravně psychologické vyšetření řidičů | Psychotesty k policii | Jak poznat nevěru | Psychologie osobnosti.

Jste osobnost. Ale jaká? Psychologie.c

Platón, Aristoteles, Hippokrates, Augustinus, Akvinský Wundt, Dilthey; Wundt - psychologie by měla být empirická a exprimentální věda; spor mezi Comtem a Diltheyem: Comte zastával pozitivismus a jen ověřená fakta, zatímco Dilthey byl představitel duchovní psychologie a zastánce hermeneutiky (správný výklad jevů a. Psychologie osobnosti • Již od antiky snaha o vytvoření mapy vlastností, kterými by šlo charakterizovat člověka (viz dále např. Hippokrates). • Dosud problém není jednoznačně vyřešen. • Různé přístupy k popisu osobnosti, například: • Typový přístup (osobnost člověka náleží k určitému typu-např. flegmatik Eysenckovo dvojdimenzionální schéme základních dimenzí osobnosti. (Říčan, P. : Psychologie osobnosti. Praha, 2007, s. 68, zjednodušeno)Melancholik je v Galénově systému definován jako labilní introvert. Termín labilní odkazuje k náladám melancholika. Především k jeho náchylnosti k depresivním a pesimistickým stavům Z pohledu psychologie představuje pojem temperament skupinu charakteristických vlastností a individuálních kvalit, které se projevují způsobem, jak člověk reaguje, jedná a co prožívá. Temperament je vrozený a v čase téměř neměnný. Další informace o charakteru lidí najdete zde. Sangvinik. je typický stabilní extrovert

psychologie; regionália, npú Hippokrates. Publikace předkládá v nových českých komentovaných překladech základní díla korpusu řeckých lékařský...-10% 628,-565,- 1-2 ks. Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie C. G. Jung v roce 1921 popsal myšlení, pocity, intuici a vnímání jako dimenze, na nichž posléze vznikla typologie MBTI, barevná manažerská typologie nebo DISC Williama Moultona Marstona. Většina současných čtyřdimenzionálních typologií je založená na té živlové. Publikace předkládá v nových českých komentovaných překladech základní díla korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv

Psychologie temperamentu - zcu

PSYCHOLOGIESTUDIUM: Mein Fazit - YouTub

Téma/žánr: Corpus Hippocraticum - lékařství - filozofie medicíny - starověké Řecko, Počet stran: 754, Cena: 528 Kč, Rok vydání: 2019, Nakladatelství. PORT → Astronomie → Český Hippokrates na Měsíci Spojení s vědou ze všech stran. Týdeník České televize o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských obor Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce Typ práce: Životopisy Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů krátce přibližuje život i dílo Hippokrata.Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Martin Heidegger.

Osobnost 2. - temperament - definice, typologie, ovlivnění ..

Temperament - Teorie temperamentuPPT - Psychologie 1 PowerPoint Presentation, free download

Dějiny psychologie a psychologické směry Studijni-svet

 1. Historie psychiatrie - WikiSkript
 2. Dynamické vlastnosti osobnosti - Publi
 3. AKTUÁLNĚ :: Hippokrates
 4. Temperament, adolescence, PSY - Psychologie - - unium
 5. Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit

02 Psychologie osobnosti :: Výpisky do ZS

 1. Gabriel Angel - Psychologie - základní typologi
 2. Druhy temperamentu a jejich charakteristiky - jayassen
 3. Temperament - cholerik CelostniMedicina
 4. Na co Hippokrates nemyslel - iDNES
Prävention und Anti-Aging Medizin | EURASIAMEDKlinisch-pharmazeutische Betreuung psychiatrischerAphilia | Naturmedizin | Hildegard von Bingen | Über dieFastenwandern in Ahrenshoop - Unser Team
 • Andy griffith jr.
 • Profi bmx.
 • Modelingová agentura praha.
 • Kazuya mishima.
 • A coronaria dextra.
 • Jak vyrobit skateboard.
 • Flerjarmark pardubice.
 • Kalanchoe thyrsiflora pěstování.
 • Film pí a jeho život.
 • 4k filmy download.
 • Warthog car.
 • Nejlepší kuchařky 2016.
 • Benátky mapa.
 • Cliffs of moher from dublin.
 • Aktualizace windows 10 creators update.
 • Papoušek kakadu akordy.
 • Kanárské ostrovy nejzelenější.
 • Loupající se kůže pod vousy.
 • Staré loutky prodej.
 • Český veslařský svaz.
 • Karbidový vrták.
 • Scar quality.
 • Ninjago česky youtube.
 • Útulek pro zvířata.
 • Útulek pro zvířata.
 • Caroline garciaová.
 • Běžky skate výprodej.
 • Janosik kniha.
 • Americké občanství podmínky.
 • Jefferson declaration of independence.
 • Forex broker.
 • Sada na opravu karoserie recenze.
 • Nehoda na dálnici dnes.
 • Flash player apk.
 • Open commander windows.
 • Perikarditida léčba.
 • Expedice jizni pol.
 • Bootování windows 10.
 • Prezentace na plochu.
 • Jak vložit titulky do filmu napevno.
 • Plechové cedule retro.