Home

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole - FYZIKA 00

Intenzita elektrického pole. vektorová fyzikální veličina sloužící k popisu elektrického pole; je určena jako podíl síly, kterou působí elektrické pole na náboj Q a velikostí náboje Q; jednotka: N ∙ C-1 (V ∙ m-1 Intenzita elektrického pole je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole. Je definována jako elektrická síla působící na těleso s kladným jednotkovým elektrickým nábojem

Elektrické pole, elektrická intenzita. Vzájemné silové působení elektrických nábojů se uskutečňuje prostřednictvím elektrických polí, která náboje obklopují. Elektrické pole (stejně jako pole gravitační) popisuje fyzikální veličina intenzita elektrostatického pole (elektrická intenzita): , kde je síla, která by v daném místě působila na testovací náboj q; Fyzika - obsah > Elektřina a magnetismus — řešené příklady > Intenzita elektrického pole. Intenzita elektrického pole — řešené příklady. V každém rohu čtverce je kladný náboj o velikosti 1 coulomb. Délka strany čtverce je 0,5 metru Intenzita elektrického pole. Intenzita el. pole E je síla, která působí na jednotkový náboj. Jednotkou je N × C -1 (newton na coulomb). Intenzita je vektorová veličina, jejíž velikost určíme : Velikost intenzity el. pole ve vzdálenosti r od osamoceného bodového náboje Q určíme na základě Coulombova zákona Intenzita elektrického pole v daném bodě je E = 2000 N.C-1; Vytvářející náboj má velikost Q = 20 nC. 9. Malá částice, která má hmotnost 1 mg a náboj 0,5 nC, je na začátku v klidu. S jakým zrychlením se bude pohybovat v homogenním elektrickém poli s intenzitou 30 kV.m-1. Jakou dráhu částice urazí za 0,1 s ve vakuu

Intenzita elektrického pole - Wikiwan

 1. Intenzita proudového pole Je to vektorová veličina, značíme ji písmenem E a je dána poměrem napětí k délce vodiče, na kterém je napětí měřeno. Tato veličina se též nazývá spád napětí, tedy napětí připadající na jednotku délky a platí pro ni vztah. E = [V. m-1; V, m] 2.2. Vlastnosti proudového pole
 2. Intenzita elektrického pole je E = 2,1.104V.m-1. 8. Jaký elektrický náboj má mikroskopická olejová kulička hmotnosti 6,4.10-16kg, která se vznáší mezi deskami nabitého kondenzátoru
 3. Řešená úloha na téma Intenzita elektrického pole 4
 4. Intenzita elektrického pole mezi dvěma náboji Ahoj, chtěla bych Vás požádat o radu, jak postupovat v tomto příkladě. Jsou dva náboje (Q1 = 40nC, Q2 = -10nC) umístěná na přímce, jejich vzdálenost je 10 cm, určete vzdálenost bodu B, (leží na stejné přímce jako uvedené náboje), ve kterém bude intenzita el. pole nulová

Elektrické pole, elektrická intenzita :: ME

Na ose dipólu má intenzita elektrického pole velikost: 3 0 1 2 p E πεr = zde je r vzdálenost bodu B od středu dipólu. Intenzita el. pole dipólu klesá se vzdálenosti rychleji, než intenzita el. pole bodového náboje 15 3 E ~ 1 r Intenzita elektrického pole je definována podílem elekt- rické síly Fe, která působí na kladný bodový elektrický náboj Q/ v daném místě pole, a velikosti tohoto náboje Q/. + + Intenzita elektrického pole je veličina charakterizující elektrické pole. Intenzita elektrického pole je rovna elektrické síle, která v daném.

Ve skutečnosti jsou základními vektory polí intenzita elektrického pole a magnetická indukce, popisující skutečné silové účinky celkového pole v prostředí. Intenzita magnetického pole je pak obdobná elektrické indukci, neboť obě odhlížejí od účinků dodatečných polí vzniklých v prostředí a popisují pole jako. Intenzita elektrického pole je vektorová veli čina, ale vztah popisuje velikost ne sm ěry (odpovídají sm ěrům elektrické síly). Intenzita elektrického pole říká, jaká síla by v daném míst ě p ů sobila na jednotkový náboj Intenzita elektrického pole tedy musí směřovat vzhůru a pro její velikost musí platit vztah. Velikost intenzity elektrického pole v kondenzátoru je tedy . 52. Kolik elektronů je na kapičce oleje o hmotnosti , je-li kapka v rovnováze mezi vodorovnými deskami kondenzátoru, jenž jsou ve vzdálenosti ? Napětí na kondenzátoru je Elektrické pole mezi deskou a krajem vodiče (na obou stranách) je stejné jako původně, uvnitř vodiče je intenzita elektrického pole nulová. Kdybychom teď vodič rozdělili na dva kusy, bude jeden z nich nabitý záporně a druhý kladně. obr. 4: Elektrostatická indukce

Intenzita elektrického pole - řešené příklad

Intenzita elektrického pole (27) Intenzita ve vrcholu trojúhelníku (SŠ) Intenzita elektrického pole čtyř nábojů (SŠ) Čtverec (SŠ) Intenzita pole nabitého balónu (SŠ+) Jakou silou napíná nabitá kulička nit (SŠ) Zavěšená kulička v poli nabité desky (SŠ) Určení znaménka dvou bodových nábojů (SŠ Podle charakteru vn ějšího elektrického pole lze rozlišit t ři základní druhy proud ů: a) stejnosm ěrný proud vzniká tehdy, jestliže má intenzita elektrického pole konstantní orientaci, b) st řídavý proud ve vodi či vytvá ří vn ější elektrické pole, jehož intenzita periodicky m ěn Pokus byl proveden na Gymnáziu Pavla Tigrida v Ostrav Intenzita elektrického pole je číselně rovna síle, která by působila na jednotkový bodový náboj. Jednotka intenzity elektrického pole je [V/m] a přímo se silou nesouvisí. Intenzita elektrického pole se zobrazuje pomocí linií, která se nazývají siločáry. Vektor intenzity je v každém místě tečný k siločáře

Elektrické pole - Sweb

 1. Intenzita elektrick ho pole je ur ena jako pod l s ly, kter by v dan m m st p sobila na bodov n boj, a tohoto n boje. mohou nastat dva p pady obr.: velikost intenzity ur me dosazen m Coulombova z kona do vztahu pro intenzitu (viz. obr.)
 2. Intenzita elektrického pole je vektorová fyzikální veličina. Výsledná intenzita E je proto určena vektorovým součtem intenzit E 1 a E 2 radiálních elektrických polí kolem obou nábojů. Protože intenzity E 1 a E 2 mají opačný směr, pro velikost výsledné intenzity platí = 2 − 1 = 2 2 2−.
 3. a) ve směru intenzity elektrického pole (-5 . 10-4 J) b) proti směru intenzity ( 5 . 10-4 J) c) kolmo ke směru intenzity (0 J) 7. Jaká je intenzita elektrického pole mezi 2 rovnoběžnými vodivými deskami vzdálenými od sebe 5 mm, je-li mezi nimi napětí 150 V? (30 kV . m-1) 8
 4. Intenzita elektrického pole; příklad Intenzita ve vrcholu trojúhelníku (Sbírka řešených úloh z fyziky KDF MFF UK v Praze) příklad Intenzita elektrického pole čtyř nábojů (Sbírka řešených úloh z fyziky KDF MFF UK v Praze) Elektrický potenciál; Čtverec (Sbírka řešených úloh z fyziky) Elektrické napět

Intenzita pole bodového náboje: 2 0 1 4 r Q E πεε r = Intenzita elektrického pole nabité desky: 2 0 r E σ εε = Důsledek: Intenzita elektrického pole uvnitř dielektrika je ε r-krát menší než ve vakuu Î dielektrikum zeslabuje vnější pole 0 r E E ε - intenzita elektrického pole mezi deskami d - vzdálenost rovnoběžných desek Práce vykonaná elektrickým homogenním polem při přesunu náboje Q z bodu A do bodu B je NEZÁVISLÁ na typu trajektorie, po které se náboj pohybuje. elektrické napětí mezi dvěma body A, B - U jednotka [U ] = 1 V (volt Re: volný pád, intenzita elektrického pole Ke třetímu jen nápověda, pole u povrchu koule by, myslím, mělo být stejné, jako kdyby náboj na kouli byl v jejím středu a koule tam nebyla. Jelikož Ti nevyšel ten druhý příklad, je možné, že třetí jsi počítal stejně špatným způsobem, tak teď by už to třeba mohlo jít intenzita elektrického pole [E] ∣E∣=k⋅∣Q∣ R2 = 1 4⋅ ⋅ 0 r ⋅ ∣Q∣ R2 [N C] (pro pole bodového náboje) Intenzita elektrického pole je vektorová veličina, ale vztah popisuje velikost ne směry (odpovídají směrům elektrické síly). Intenzita elektrického pole říká, jaká síla by v daném místě působila na. Intenzita elektrického pole. je vektorová fyzikální veličina - má nejen velikost ale má i směr. Je rovna síle, kterou elektrické pole v daném místě působí na kladný náboj o velikosti 1 coulombu. Naopak - známe-li intenzitu pole v daném místě, síla, kterou bude pole působit na elektrický náboj je dána součinem.

Intenzita elektrického pole a Vektorové pole · Vidět víc » Volt Multimetr, použitelný k měření elektrického napětí ve voltech Volt je jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu v soustavě SI, značí se písmenem V. Je pojmenován podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku (1800) kde E je intenzita elektrického pole a B je intenzita magnetického pole z historických důvodů nazývaná magnetická indukce, ´ znamená vektorový součin.Rozložení elektrických nábojů se v teorii pole vyjadřuje pomocí hustoty náboje r(x,y,z,t), která je obecně funkcí místa a času, takže celkový náboj obsažený v prostorové oblasti V je Q = V ňňň r dV Siločáry elektrického pole Představme si elektrické pole tvořené nábojem Q.Do tohoto pole umístíme náboj q do vzdálenosti r.Pak bude centrální náboj Q působit na vložený náboj q působit silou Intenzita elektrického pole Q náboje ve vzdálenosti r je definovaná jako podíl síly a vloženého náboje q Jednotkou intenzita je N.C-1 jako v obr. 6, avšak výsledná intenzita elektrického pole na jednotlivých izolátorech je vyšší. Platí to však jen do 5. izolátoru, poté je rozložení intenzity elektrického pole jiné. V obr. 10 se intenzita díky kapacitnímu kruhu dále již tolik nezvětšuje a na posledním 11. izolátoru je jen asi 190 kV/m To však za předpokladu příjmu pouze přímé vlny, v ideálních podmínkách bez odrazů, lomu, případně zanedbání útlumu atmosféry. Tato intenzita elektrického pole se značí E a je udávána ve Voltech na metr (V/m). Kdybychom to znázornili obrazně, jde v mapách pokrytí (např

PPT - Základy elektrotechniky PowerPoint Presentation - ID

V průběhu animace vzniku pole spojené s obrázkem 38 narůstá intenzita elektrického pole s každým kladným nábojem, který je umístěn na své místo. Tato energie přitéká podél drah, po kterých se náboje pohybují, a je dodávána vnější silou, která pohybuje nábojem proti elektrickému poli ostatních nábojů Elektrické pole mají tedy i protony a elektrony. Při popisu elektrického pole využíváme vektorovou veličinu nazvanou intenzita elektrického pole. Elektrický náboj Q vytvoří ve svém okolí elektrické pole o intenzitě. Ve vztahu je F elektrostatická síla, kterou působí pole vytvořené nábojem Q na jiný, zkušební náboj q Vypočítajte intenzitu elektrického pole v bode, který leži uprostred na spojnici dvou naboju Q1=4.10na-5C a Q2= -4.10na-5C, vzdálených od sebe 20 cm. (k=9.10na9) (vysledek: 7,2.10na7) Prosím, poradí mi niekto s výpočtom, nejak mi to nevychádza, vopred dakujem : E - intenzita elektrického pole . d U - napětí mezi elektrodami. d l - vzdálenost elektrod. z - náboj iontu. Stokesův vztah pro homogenní prostředí: F 2 = 6 * p * r * n * v . kde: ν - viskozita. r - poloměr iontu. v - rychlost pohybu iontu. p - Ludolfovo číslo

Elektrické pole - vyřešené příklad

Intenzita elektrického pole E je a) rovna síle,kterou pole v daném míst ě p ůsobí na jednotkový kladný náboj b) rovna síle, kterou pole v daném míst ě p ůsobí na náboj Q c) rovna práci, pot řebné k p řemíst ění náboje Q v elektrickém poli d) vektor, její jednotka je N/C ZTO 3.1.3- Průrazná intenzita elektrického pole. Teoreticky je dielektrická pevnost materiálu jeho charakteristickou vlastností, která nezávisí na uspořádání elektrod ani na tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Působením elektrického pole se při průrazu uvolňují vázané elektrony Napětí pro dlouhý oblouk pro UT»UA+UK pak představuje člen B·l, ve kterém B je intenzita elektrického pole v trupu oblouku. Napětí pro krátký oblouk pro UA+UK»UT pak představuje člen A, který je součtem katodového a anodového úbytku napětí. Vznik elektrického oblouk Intenzita (řidčeji zastarale intenzivita) může být: stupeň síly, stupeň mohutnosti, síla, mohutnost, vydatnost jevu, děje; ve fyzice. intenzita fyzikálního pole. intenzita elektrického pole; intenzita magnetického pole; intenzita gravitačního pole; intenzita práce (fyzika) intenzita záření. intenzita světla či intenzita. Přístroj na jednoduchou kontrolu elektromagnetického pole 5 Hz100 kHz, zejména pro kontrolu znečištěni generovaného spotřebiči (3...100 kHz). C.A 40 - Měřič magnetické indukce 14 650 K

2. Elektrické proudové pole

 1. Modifikovaná intenzita elektrického pole Pro posouzení vlivu na zdraví je v NV č. 291/2015 Sb. zavedena veličina modifikovaná intenzita elektrického pole E mod, která komplexně postihuje vliv elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole. Nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot modifikované intenzit
 2. Základní informace o veličině Intenzita magnetického pole. Nejčastější převody jednotek intenzity
 3. Intenzita elektrického pole uprostřed čtverce bude nulová, protože vektory intenzity elektrického pole jednotlivých nábojů se vyruší (viz obrázek). Na řešení následujícího úkolu půjdeme přes rovnováhu sil. Nakreslíme si všechny síly, kter
 4. překlad Intenzita elektrického pole ve slovníku češtino-bulharština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte
 5. Intenzitu elektrického pole E v daném místě pole definujeme jako podíl síly Fe, která působí na kladný náboj Q0, a velikosti tohoto náboje Q0. Tedy Intenzita elektrického pole E má stejný směr jako elektrická síla Fe působící v daném místě pole na kladný bodový náboj Q0

Práce v elektrickém poli - vyřešené příklad

Intenzita elektrického pole (E) je vektorová veličina, která odpovídá síle působící na nabitou částici nezávisle na jejím pohybu v prostoru. Die elektrische Feldstärke (E) ist eine Vektorgröße, die der Kraft entspricht, die auf ein geladenes Teilchen ungeachtet seiner Bewegung im Raum ausgeübt wird Elektrostatické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu. Náboj přivedený na izolované vodivé těleso se rozloží pouze na vnějším povrchu tělesa.. Důvod je prostý: náboje shodného znaménka se vzájemně odpuzují - proto se snaží od sebe oddálit co nejvíce

Intenzita elektrického pole - ELEKTROTECHNIKA

výsledná intenzita in tenzita vn.pole E E E i r = = − ε= Otázky: 16. Můžeme získat dva kusy materiálu s opa čným nábojem, když do elektrického pole umístíme a) kov b) polystyrén? Vysv ětlete. 17. Co budete pozorovat, když dáte do elektrického pole kousek kovu? M ůže se jednat o odpudivé nebo p řitažlivé síly? 18 INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE Intenzita elektrického pole K popisu elektrického pole se používají dvě veličiny: Intenzita elektrického pole E Skalární veličina elektrický potenciál φ Intenzita el. pole je určována na základě silového působení el. pole. Pokud vložíme do určitého místa elektrického pole vytvořeného nábojem Q jiný kladný bodový náboj Q0, působí. Intenzita elektrického pole 19. Napište vzorec pro výpočet velikosti elektrické intenzity ve vzdálenosti r od bodového náboje Q. 20. Určete intenzitu elektrického pole ve vakuu ve vzdálenosti 30 cm od bodového náboje o velikosti 3 μC. Jak velká síla by zde působila na částici nesoucí elementární náboj? 21 Elektrostatické pole Vznik a zobrazení elektrostatického pole Elektrostatické pole vzniká kolem nepohyblivých těles, které mají elektrický náboj. Tento náboj mohl vzniknout například přivedením elektrického napětí ze zdroje na vodivé elektrody nebo třením dvou různých nevodivých materiálů, kdy elektron

Intenzita magnetického pole. Intenzita magnetického pole je vektorová veličina, tzn. že má nejen velikost, ale i směr. Udává velikost magnetického pole v okolí cívky, kterou prochází elektrický proud. Intenzita účinků magnetického pole je přímo úměrná koncentraci energie magnetického pole elektrické pole, elektrická siločára, elektrický náboj, bodový náboj, homogenní elektrické pole, stejnorodé elektrické pole. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15. intenzita elektrického pole E [V/m], intenzita elektrického pole E udávaná v [dBμV/m] (např. v protokolech, které vystavuje ČTÚ), hustota zářivého toku S [W/m 2] (např. v protokolech, které vystavuje hygiena), intenzita magnetického pole H [A/m], magnetická indukce B [T] nebo [μT] , vlnová délka λ [m] nebo kmitočet f Hz]

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE A INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE JSOU PARAMETRY SLEDOVANÉ NEJEN Z TECHNOLOGICKÉHO, ALE I HYGIENICKÉHO A ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA. PŘÍSTROJ ESM-100 JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍ PRO SLEDOVÁNÍ TĚCHTO PARAMETRŮ V ROZSAHU 5 HZ - 400 KHZ To, že má intenzita gravitačního pole (někdy se jí také říká jen gravitační intenzita) stejnou jednotku jako zrychlení, není náhoda. Fyzikální význam hodnoty intenzity je zrychlení, s jakým se bude těleso 2 přibližovat k tělesu 1 (např. kámen k Zemi). Nyní zde musíme přesně zadefinovat dvě si blízké veličiny vodou, intenzita elektrického pole za jinak stejných podmínek se A) značně zvýší B) značně sníží C) nepatrně sníží D) nepatrně zvýší 46. Relativní permitivita suchého vzduchu je 1,0006. Nahradíme-li vakuum suchým vzduchem, intenzita elektrického pole za jinak stejných podmínek se A) značně zvýš Pro elektrické pole platí principsuperpozice: intenzita elektrického pole, složeného z několika dílčích polí, je dána sumací intenzit těchto polí podle pravidel vektorového součtu: E = Xn k=1 k. (7) Je-li náboj na objektu rozložen spojitě, vyjádříme nejprve intenzitu elek

Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (10) Laboratorní cvičení (25) Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5) Testy z. Intenzita magnetikého pole. Intenzita magnetického pole je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující mohutnost magnetického pole v závislosti na faktorech, které pole vytvářejí (např. velikost elektrického proudu, tekoucího vodi­čem cívky) a nezávisle na parametrech prostředí, ve kterém je magnetické pole vytvářeno Kapitola 1 Elektrické pole 1.1 Intenzita elektrického pole a elektrický potenciál Síly mezi dvěma elektrickými náboji Q a a Q b vyplývá ze vzájemného působení Q b a pole náboje Q a v místě Q b a naopak. Můžeme tedy definovat intenzitu elektrického pole E v bodě jako sílu, která působí na jednotkový náboj, umístěný v tomto bodě

Intenzita elektrického pole - Příklad 4 - YouTub

Elektrická intenzita - Intenzita elektrického pole. fyzikální vektorová veličina. popisuje elektrické pole. značí se E. je definována jako podíl elektrické síly působící v daném místě a bodového náboje. q - bodový náboj nebo též zkušební nábo Intenzita elektrického pole se zvyšuje během bouřky, na koncích špičatých předmětů, hromaděním náboje na povrchu umělých materiálů nebo vyšší koncentrací vodních par. Pohybem indikátoru nebo nosičů náboje v jeho okolí začne anténkami téct velmi nepatrný vyrovnávací proud Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole. 54 vztahy děj pokračuje až do zrušení původního pole polem indukovaných nábojů intenzita elektrického pole uvnitř vodiče je nulová . Definice: Náboje indukované ve vodiči můžeme od sebe oddělit rozdělením vodiče na dvě části. Izolant: nazýváme též dielektrickum; nemá volné elektrony; při vložení do elektrického pole Energie elektrického pole Již v úvodní kapitole jsme poznali, že nehybný (centrální) elektrický náboj vytváří v celém nekonečném prostoru silové elektrické pole, které je konzervativní, to znamená, že jakýkoliv jiný náboj (zkušební) má v tomto poli potenciální energii

Intenzita elektrického pole 5.33 Homogenní elektrické pole mezi deskami, jejichž vzdálenost je 3 cm, má intenzitu 10 kV ⋅ m-1. Určete a) napětí mezi deskami, b) velikost intenzity elektrického pole při stálém napětí mezi deskami, jejichž vzdálenost zvětšíme na 15 cm. 5.2 Elektrický proud v pevných látkác Mírou silového působení elektrického pole je intenzita elektrického pole E udávaná v jednotkách volt na metr - Vm-1. V technické praxi je intenzita elektrického pole důležitá zejména tím, že udává elektrick Intenzita elektrického pole Každý elektrický náboj obklopuje elektrické pole. V důsledku dlouhodobých studií dospěli fyzici k závěru, že k interakci nabitých těl dochází díky elektrickým polím, která je obklopují

Je to intenzita elektrického pole, při jejímž překročení dojde k průrazu dielektrika, nebo izolantu. Označuje se E p, základní jednotka je Vm-1. Též se může udávat v dalších jednotkách: kVcm-1, MVm-1 apod. Platí vzta Mimo to v prostředí, kde je intenzita elektrického pole 28 - 6 V/m, nebudou pracovat žádné elektronické přístroje spolehlivě. (Takové prostředí má i jednu výhodu, a to: vyrobíte-li si v tomto prostředí bezdrátové osvětlení vašeho bytu, můžete i ušetřit za elektrickou energii.) Zdravotní rizik Intenzita elektrické pole. Definice intenzity elektrického pole. Intenzita elektrického pole bodového náboje Princip superpozice pro intenzitu elektrického pole E⃗= F⃗ Q [N.C−1, V.m−1] E⃗= 1 4πε Q r2 ⃗r0 E⃗ i = ∑ j=1,i≠j n E⃗

Elektrostatické pole, intenzita elektrického pole - vzájemné silové působení elektrických nábojů se uskutečňuje prostřednictvím elektrických polí, která je obklopují - vektorová veličina popisující silové působení nabitých částic je intenzita [E] = N.C-1=V.m-1 E = Fe/ Intenzita elektrického pole je závislá na permitivitě, odráží se zde vliv vázaných nábojů v dielektriku, bude pro každý úsek s rozdílnou permitivitou jiná : Intenzita elektrického pole bude: v úseku 1 : r 1 ≤r ≤r 2 E 1()r Dr() ε1 Q 4⋅επ⋅ε0⋅ r1 1 r2 ⋅ v úseku 2: r 2 ≤r ≤r 3 E 2()r Dr() ε2 Q 4⋅επ⋅ε0.

homogenní - intenzita EP má ve všech místech EP stejnou velikost i směr, na těleso všude působí stejně veliká elektrická síla pole 2 bodových nábojů - vznikne složením 2 radiálních polí bodových nábojů, výsledný vektor intenzity EP je vektorový součet intenzit jednotlivých radiálních pol Intenzita elektrostatického pole (elektrická intenzita; E) je vektorová veličina vyjadřující velikost a směr elektrického pole. Je definována jako podíl elektrické síly F e , která působí v tomto místě na kladný bodový náboj (nebo by působila), a velikosti tohoto náboje q (E = F e / q)

Pole rovnoměrně nabité roviny — Sbírka úlohPole nabité přímky — Sbírka úlohElektrické pole:: OSELPotenciální energie v elektrickém poli

Intenzita elektrického pole v dielektriku je: nepřímo úměmá jeho permitivitě přímo úměrná jeho permitivitě nepřímo úměrná síle,kterou pole v daném bodě působí na bodový náboj vektorová veličina, jejiž směr nezávisí na polaritě náboje Elektrické pole je fyzikálne pole, v ktorom je veličinou poľa (čiže veličinou priradenou každému bodu poľa) intenzita elektrického poľa E. V nejakom bode existuje elektrické pole, ak v tomto bode pôsobí na elektricky nabité teleso sila F Materiál prezentuje vlastnosti elektrického pole a definuje veličinu intenzita elektrického pole. Materiál je určený pro výuku předmětu Elektrotechnika. Klíčová slova: Coulombův zákon, siločáry, homogenní elektrické pole, nehomogenní elektrické pole, intenzita elektrického pole Veličina intenzita elektrického poľa a jej jednotka. Druhy elektrických polí: homogénne pole vnútri platňového kondenzátora; radiálne pole kladného a záporného bodového náboja; radiálne pole rovnomerne nabitého kovového vodiča; elektrické pole dvojice rovnako veľkých nesúhlasných nábojov a dvojice rovnako veľkých.

 • Význam slova crush.
 • Jakou látku na dětské body.
 • Uslzené oči u psa.
 • Alopecie vousy.
 • Indica vs sativa rozdil.
 • Lucky alvin brno.
 • Meziskelní žaluzie ceník.
 • Myš na všechny povrchy.
 • Prodejny thor steinar.
 • Napalm.
 • Soba nudle albert.
 • Katastrofický film podle skutečné události.
 • Avidemux cuda.
 • Ekotop.
 • Zachranujeme jidlo.
 • Z dopravy.
 • Diplomová práce ped muni.
 • Obsah kyslíku ve vzduchu.
 • Vyškov pouť 2019.
 • Příloha ke grilovanému masu.
 • Pizza hut liberec.
 • Motorola moto g4 plus.
 • Asp tox 1.
 • Party set.
 • Dřevostavby brno venkov.
 • Prášek na spaní bez předpisu.
 • Nejlevnější zboží.
 • Zjeveni ducha.
 • Příchozí myšlenka.
 • Bmw hybrid cena.
 • Mistrovství čr trojboj 2019.
 • Karel gott věk.
 • Obec vrbátky.
 • Šrucha plevel.
 • Letní olympijské hry 2004.
 • Falstad build.
 • Jak vytvořit podpis v emailu.
 • Rodinné domy s dotací.
 • Gmail přihlášení ̈.
 • Avidemux cuda.
 • Notre dame vstupné.