Home

Vojenské speciální mapy

Speciální mapy Drobné památk

Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1: 28 800. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou a la vue, česky to zní méně vznešeně - od oka, tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km2 Originální mapy SK spojené SMO5 spojená Hranice katastrálních území SK Klad Toposekce 3. v. m. Klad Speciální mapy 3. v. m. Klad Topo S-1952 1:500 000 Klad Topo S-1952 1:200 000 Klad Topo S-1952 1:100 000 Klad Topo S-1952 1:50 000 Klad Topo S-1952 1:25 000 Klad Topo S-1952 1:10 000 Klad Topo S-1952 1:5000 Klad SM5 Klad MEN Čechy Klad. Třetí (též františko-josefské) vojenské mapování proběhlo na území Rakouska-Uherska v letech 1869 až 1885. Výsledkem jsou tzv. topografické sekce v měřítku 1:25 000 a řada map odvozených (především speciální mapy 1:75 000). Oproti předchozímu druhému vojenskému mapování byl nově znázorňován výškopis kromě šraf a výškových kót také pomocí vrstevnic

Vojensk mapy speci ln 1:75 000 - antik-kant

 1. Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps
 2. Na mapové části Portálu veřejné správy jsou nyní dostupné vojenské mapy.Vedle klasických topografických map v měřítcích 1:1 000 000, 1:500 000 a 1:250 000 je k dispozici také vektorová mapa nazvaná Digitální model území v měřítku 1:25 000. Podle Ministerstva informatiky je tato mapa nejlepší a informačně nejbohatší mapou dostupnou na českém internetu
 3. Staré vojenské mapy. Do kategórie starých vojenských máp zaraďujeme generálne mapy v mierke 1:200000, špeciálne mapy v mierkach 1:75000 a 1:25000 a topografické mapy v mierke 1:20000. Ich spoločným znakom je účel vyhotovenia pre vojenské použitie. Pochádzajú z obdobia 1922 - 1952
 4. Postavený speciální skupinou Sovětské armády v roce 1945. Wander Card SK-594 Pomník padlým vojakom Sovietskej armády vo Zvolene (Wander Card) • Mapy.cz Hledání Plánování Přihlásit do Moje mapy
 5. 4. Kreibichovy mapy českých krajů (1820 - 1834) klikněte ZDE 5. Schenklovy mapy moravských a slezských krajů (1841 - 1845) klikněte ZDE 6. První civilní mapování (tzv. stabilní katastr, 1826 - 1843) klikněte ZDE a také ZDE 7. Druhé vojenské mapování (Františkovo, 1836 - 1852) klikněte ZDE 8
 6. Staré vojenské speciální mapy 1: 75 000, generální mapy a čs. vojenské topografické mapy Generálního štábu armády různých měřítek našeho území i ciziny, staré turistické aj. mapy soukromé produkce z přebytků své sbírky. Připravím též výběr dle požadavku oblasti a mohu nechat vytisknout kopii žádané mapy - map či plánu Prahy nebo poskytnout na DVD
 7. Druhé vojenské mapování - Františkovo - proběhlo v letech 1806 až 1869 na území Rakouska-Uherska. Měřítko mapování bylo 1 : 28 800. Popud k mapování dal císař František II.. V Čechách a na Moravě se mapovalo na podkladě trigonometrických katastrálních sítí budovaných v letech 1806-1811, někdy se také uvádí, že šlo o vojenskou triangulaci, neboť.

Vojenské mapy přístupné na Portálu veřejné správy - Živě

 1. vojenskÁ speciÁlnÍ mapa v mĚŘÍtku 1:75 000, vydÁna roku 1952, list: karvinÁ na mapĚ zobrazena sÍdla a oblasti (mimo jinÝch): bohumÍn, fryŠtÁt, karvinÁ, orlovÁ, ostravskÁ uhelnÁ pÁnev, tĚŠÍnsko, pŘilehlÉ polsko stav: dobrÝ podÍvejte sena dalŠÍch vÍce neŽ 130 map, plÁnŮ mĚst a prŮvodcŮ, kterÉ takÉ vystavuji.zde morava, slezsko a tĚŠÍnsko - mÍstopisnÁ.
 2. Staré Vojenské Mapy 1918/19 - [24.9. 2020] Autentický tištěný dokument - SCHEMA HISTORICKÝCH MOMENTŮ ČESKOSLOVENSKÝCH VOJENSKÝCH OPERACÍ NA SIBIŘI 1918-1919, vydalo Topografické odd. št. Čechovojsk, v Irkutsku dne 31.května 1919, 2. opravené vydání !!
 3. vojenské topografické mapy; standardizované mapy pro společné operace; vojenské speciální mapy; letecké měřické snímky; vojenskogeografické informace a dokumenty Služby: geodetické zabezpečení AČR; dálkový průzkum země; metrologie a speciální geofyzikální monitoring; geografická podpora štábů AČ

Mapy středního měřítka ¾mají měřítkové číslo 200 000 až 10 000 • jedná se o topografické mapy používané pro vojenské i civilní účely • u těchto map dochází ke generalizaci některých předmětů Mapy velkého měřítka ¾mají měřítkové číslo 5 000 a menší • jsou to mapy stabilního katastru (1 : 2 880) • nové katastrální mapy (1 : 2 500 1 Vojenské topografické mapy bývalé koncepce (do konce roku 2005) Státní mapová díla (8) produkt, který zachovává vývojovou linii již několik století (od r. 1763) původní měřítková řada 25, 50, 100, 200, 500 tis. a 1 mil. mezi jednotlivými měřítky existuje návaznost - jednotlivé rozhodovací úrovně za válk

let:hoŘice, hustopeČe, javornice slovensko - vojenskÉ speciÁlnÍ mapy snĚmeckÝm nÁzvoslovÍm zlet 1900 - 1930:bardĚjov, iŽa, levice, nitra, novÁ baŇa, okolÍ koŠic, roŽŇava, starÁ ĽubovŇa slovensko - vojenskÉ speciÁlnÍ a generÁlnÍ mapy z20. - 40 Základná báza GIS (ZBGIS) - Ortofotomozaika. Základná báza GIS (ZBGIS) Filter Mapy, plány a atlasy byly získávány dary, nákupem, výměnou s různými institucemi a z pozůstalostí. Dary pocházely většinou z Archivu Pražského hradu, z Historického klubu, Národní kulturní komise, Zeměměřického úřadu, Vojenského zeměpisného ústavu, mezi dárci se vyskytla jména Bedřich Mendl, Ivan Honl, Zdeněk. Speciální mapa po provedené revizi, standardní vydání z roku 1928, dvoubarevná, měřítko 1 : 75 000. Příloha 5 136 Vojenské topografické mapy z nového mapování státu v Gaussově-Krügerově zobrazení Vídeňské vydání Johanna Jakoba Lidla z roku 1742 vychází z malé Müllerovy speciální mapy. Bylo použito pravděpodobně kuželové zobrazení, rovnoběžky byly oproti Homannově předloze umístěny poněkud jižněji, poledníky jsou potom posunuty o celý stupeň. Silniční síť byla výrazněji redukována. Signatura: Moll-0001.73

Speciální mapy III. vojenského mapování, 1 : 75 000, vydání z let 1918 - 1939 Přehledka kladu listů. Kliknutím na list v přehledce se dostanete na jeho detailní zobrazení III. vojenské mapování - Františko-josefské 1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy) , měřítko 1 : 25 000 Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r. 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém speciální mapa. Na jednom mapovém listu o rozm rech 14,4´´x 9,6´´ mlo být zob-razeno území 9 sekcí 1:28 800 tzv. staršího sek ního d lení, s jehož sek ními ara-mi m ly být ztotožn ny sekce speciální mapy. Toto skute n nastává nap . v Horních a Dolních Rakousích III. vojenské mapování Speciální mapy. Jan Kryštof Müller se vydání své mapy Čech nedožil, zemřel během příprav mapování Slezska, 21. června 1721. Korigováním otisků desek byl pověřen vojenský inženýr Jan Wolfgang Wieland

III. vojenské mapování - Oldmaps - Staré mapy

III. vojenské mapování 1 : 75 000 (tzv. speciální mapy III. vojenského mapování) je jedno z nejvýznamnějších mapových děl týkajících se území České republiky. Je to dáno především rozsahem mapového díla, bohatostí mapového klíče a dlouhou dobou použití II. vojenské mapování CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani: speciální mapy III. vojenského mapování CENIA/cenia_rt_RETM: rastrové ekvivalenty topografických map CENIA/cenia_skoly: adresy škol a školských zařízení CENIA/cenia_spravni_cleneni: hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů CENIA.

Digitální modely území, digitální výškopisná data, digitální registry geodetických a speciálních geodynamických údajů, vojenské topografické mapy, standardizované mapy pro společné operace, vojenské speciální mapy, letecké měřické snímky, vojensko-geografické informace a dokumenty a další Digitální mapy Digitální mapy. Jde skutečně o systém digitálně zpracovaných map, jak je známe z internetu, ovšem pro vojenské využití. Nejčastěji jsou využívány jako součást avioniky vrtulníků i letounů s pevným křídlem, ale také při navádění řízených střel a u pozemních jednotek ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální. Speciální mapa Království Českého. - III. Vojenské mapování (1870-1883) 1: 25 000, Bessel, jadranský výškový systém, zobrazení Sanson-Felmsteedovo; známá jako speciálka (1 : 75 000) používána až do roku 1956, tedy i v obou válkách Měřítková řada vychází z mezinárodní mapy světa 1 : 1 000 000. Speciální tématické vojenské mapy (Např.: Navigační, Průchodnosti terénu) Digitální vojenské mapy (Např.: VISÚ - vojenský informační systém o území, DMR, DMÚ) Civilní mapy: 1968 - Utajování (Deformace map) Civilní služby: ČÚGK, dnes ČÚZ

Vojenská geografie v letech 1950-1960 geoservice

Výřez speciální mapy v měřítku 1:75 000 s lesními plochami Výřez z generální mapy 1:200 000 - m.l. 33°50° Kolín po reambulaci v r.1932 b) Prozatímní vojenské mapován speciální mapy snímkové mapy Digitální produkty rastrová data vektorová data výšková data Softwarové produkty geodetické a geofyzikální aplikace úřady, ředitelství VLS, vojenské HZS. Mapy VVP se speciálními nadstavbami. Ortofotomapa 1:10 000 • Obsah - barevný LMS, topografické objekty, hranice, komunikace, mosty. v období 1810-1860 druhé vojenské mapování, na které navázalo v letech 1877-1884 třetí vojenské mapování v měřítku 1 : 25 000. Z těchto map byly odvozeny speciální mapy v měřítku 1 : 75 000, opatřené šrafami a generální mapy 1 : 200 000, které po r. 1918 převzal československý stát Můžete zde přitom najít opravdové skvosty, například mapy pro piloty, vojenské mapy či takové speciality jako topografické mapy Bagdádu a jeho okolí (stejně jako Basry, Tikrítu a podobně) v ruštině nebo speciální mapy a plány vojenských operací, míst strategického významu v některých zemích a podobně Na ty navazují vojenské mapy z období I., II. a III. rakouského vojenského mapování Čech. Reprodukce map od 16. století. K vidění jsou reprodukce map od počátku 16. století až do současnosti. Vedle topografických map zájemci uvidí také vojenské mapy speciální, reliéfní, automapy, atlasy a letecké měřické snímky

Topografické mapy Topo S-1952 Drobné památk

speciální mapy. v měřítku . 1 : 75 000 generální mapy - 1 : 200 00 - je to mapa odvozená,-obsahuje 8 listů speciální mapy-Čechy na 13-ti listech, Morava a Slezsko na 7 listech-mapa je 4 barevná: polohopis a popis . č. ern. ě, vodstvo mod. ř. e, lesy zelen. ě, terén hn. ě. d. ě. 1: 25 000 1 : 75 00 Vojenské mapování: Speciální mapy III. vojenského mapování z období mezi dvěma světovými válkami (WMTS CENIA) Informace k této vrstvě naleznete například zde. Ve vrstvě Ortofoto naleznete historické Ortofoto 1938, 1952-1954 a 1975 -1977 pokrývající celé ORP Liberec. Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška Vojenské mapování - Františko-josefské (1876-1878) Zatímco speciální mapy byly reambulovány a hojně používány nejen v armádě až do roku 1956, původní kolorované sekce zmizely ze zorného pole kartografické veřejnosti. Letecké snímkování z roku 1953

spolupráci Vojenské topografické služby a civilní Ústřední správy geodézie a kartografie. Mapy TM25, TM50, TM100 jsou předmětem pravidelné obnovy dodnes (probíhá pátá obnova, od roku 2006 přešla armáda na souřadnicový systém UTM). Mapa TM10 byla záhy armádou opuštěna a není již předmětem obnovy Prodám vojenské předválečné mapy. - [24.11. 2020] Smazat/ Upravit/ Topovat. Prodám vojenské podrobné předválečné mapy 11 dílů- Praha, Horažďovice, Kralovice, Plzeň, Příbram, Písek, Sedlčany Benešov, Brdy, Tábor.Jde o mapy 331. dělostřeleckého oddílu. 1937. Am Pranger Na pranýři Speciální vydání.

Staré mapy :: Toulky minulostí

Mapy.c

Speciální mapy třetího vojenského mapování poválečné topografické mapy v systému S-1952, jednotlivé tituly současných státních mapových děl od jejich prvních vydání a řadu dalších mapových souborů. Tyto fondy jsou navíc doplněny několika archivními sbírkami, které v ukázkách představují tvorbu starých. lokomotivy | nákladní | osobní | speciální | vojenské cestující lokomotivy mosty mapy nádraží nákladní vlaky osobní vlaky personál restaurace speciální vlaky tratě tunely události očima malířů USA vojác Kromě topografických map budou vystaveny také vojenské speciální mapy, atlasy a letecké měřické snímky. Výstava bude slavnostně zahájena v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově ve čtvrtek 24. října v 17 hodin a potrvá do 6. ledna 2020

Oldmaps - Staré mapy

ÚAZK - přehledk

Zobrazuji 1 - 10 z 3,352 pro vyhledávání: 'vojenské mapy', doba hledání: 0,44s Výsledků na stránku 10 20 40 60 80 100 Seřadit podle Relevance Od nejnovějšího Od nejstaršího Autor Náze 800, speciální mapa 1:144 000, generální mapa 1: 288 000 . Stabilní katastr. 2. vojenské mapování - okolí Olomouce. Ukázka Sekce . Období druhé poloviny 19. století Vojenské mapování Speciální mapy 1 : 75 000 - ukázk Získané katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880 sloužily jako podklad pro vojenské mapování (1819-1858). V letech 1836-1840 se provádělo mapování na Moravě a ve Slezsku, v Čechách se mapovalo v letech 1842-1852. Topografové používali metodu měřického stolu, některé vzdálenosti se krokovaly. Jeden topograf zmapoval. Vojenské speciálky Sarepta › Dokumenty, Autogramy, Antikvariát › Antikvariát, mapy, grafika › Mapy › Vojenské speciálky Řazení produktů: Podle data přidání Od nejlevnějšího Od nejdražšího Abecedn

Inzerát Podrobná mapa okolí Praha Kladno Křivoklát Okoř Kr v okrese Hlavní město Praha, cena 320Kč, od konupasek na Sbazar.cz. Popis: Podrobná turistická mapa vydaná Klubem Českých turistů na podkladu vojenské speciální mapy 1:75000 list Kladno. Rozdíl oproti vojenské mapě je v barevném provedení a jsou zakresleny značené turistické cesty Důvodem, proč velitel vojenské policie Oldřich Kubát před několika dny požádal o uvolnění z funkce, jsou mimo jiné rozpory uvnitř Skupiny speciálních operací (SOG). Situaci ve vojenské policii nyní řeší inspekce ministerstva obrany, kterou nařídila šéfka rezortu Vlasta Parkanová. Podle ní Kubát svou rezignaci nijak nevysvětlil

Name: III. vojenské mapování 1 : 75 000 Display Field: Type: Group Layer Geometry Type: null Description: Výřezy ze speciálních map 3858 a 3958. Speciální mapy byly vyhotovovány v měřítku 1 : 75 000. Mapy zobrazují stav z roku 1923 III. vojenské mapování - Františko-josefské. 1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy) , Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r. 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém

Třetí vojenské mapování - Wikipedi

Vojenské speciální a jiné mapy [14.10. 2015] Staré vojenské speciální mapy 1: 75 000, generální mapy a čs. vojenské topografické mapy Generálního štábu armády různých měřítek našeho území i ciziny, staré turistické aj. mapy soukromé produkce z přebytků své sbírky Výřez speciální mapy v měřítku 1:75 000 s lesními plochami. Benešově zobrazení, jehož výsledkem byly provizorní vojenské topografické mapy v základním měřítku 1:20 000 (ve vybraném území i 1:10 000) a v letech 1934 až 1938 a poté ještě 1946 až 1949 v tzv.. Tchaj-wan má pozoruhodné taktiky pro ukrytí vojenské techniky i vojáků Patří mezi ně i speciální kamufláže pro městské prostředí Ty mohou během případných bojů uchovávat značnou část sil Čínská republika na Tchaj-wanu je sice sebevědomá a velmi vyspělá země, ale. Nacházíte se zde: Domů » Knihy » Cestování » Mapy a Atlasy » Speciální mapy. Vojenské památky České republiky 1:500 tis. Vojenské památky České republiky 1:500 tis. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Knih

- Ústav práva a právní vědy

Podrobná turistická mapa vydaná Klubem Českých turistů na podkladu vojenské speciální mapy 1:75000 list Kladno. Rozdíl oproti vojenské mapě je v barevném provedení a jsou zakresleny značené turistické cesty. Mapa je vydaná v roce 1925 ukazující nyní již okrajovou část Prahy, v době vydání mapy vesni.

Mapový portál - Speciální mapy IIIPamátka severně od Žihle - nenalezeno | Drobné památkyBCB Adventure vojenské otvírákyPamátka u Račína - nenalezeno | Drobné památkyKříž jižně od Pláně - nenalezeno | Drobné památkyPamátka jižně od Žihle - nenalezeno | Drobné památkyTerezínskými katakombami má bloudit duch vojáka – NovinkySousoší na prostranství před kostelem svatého Václava vKrálíky lákají na vojenské pevnosti i rozhledny – NovinkyUkrajinská svodka ze dne 04
 • Dřevostavby brno venkov.
 • Trauma psychologie.
 • Princezna 2008.
 • Tričko pro tátu a miminko.
 • Festiva banat.
 • Palla hoe meaning.
 • Zahrátka hostivice.
 • Výplach ucha peroxidem.
 • Charcot > marie tooth.
 • Michelin primacy 4.
 • Vlasová klinika praha.
 • Restaurace radnice liberec.
 • Orlando bloom pes rasa.
 • Boyzone youtube.
 • Rampelník pohádka.
 • Audi a3 8l.
 • Lauren graham husband.
 • Gate boty.
 • Blackberry curve 9360.
 • Bicí souprava mapex.
 • Lipsko fotbal.
 • Tricko k padesátinám.
 • Nejhezčí domy.
 • Definice cosinus.
 • Plédy na postel.
 • Citáty o víře v boha.
 • 17 tý týden těhotenství.
 • Valletta beach.
 • Symbol holuba.
 • Šampon pro psy proti vším.
 • Glycerinové čípky před operací.
 • Free hosting php.
 • Turistické známky eshop.
 • Arteriovenózní diference.
 • Kurt russell height.
 • Měkčené zbraně larp.
 • Festiva banat.
 • Triumph bonneville t100 recenze.
 • Cuba gooding jr csfd.
 • Dětský ponk ikea.
 • Bazen orlando bazar.